FenoMag®

Projenin Adı: TÜBİTAK-TEYDEB 7140098 Nolu “Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Çamurlarının İleri Oksidasyon Yöntemi (FenoMag) İle Stabilize Edilmesi ve Şartlandırılması” Projesi

Projenin Amacı: Son yıllardaki hızlı endüstrileşme ve nüfus artışı atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan aktif çamur üretiminde büyük artışa neden olmuştur. Bir yönden yüksek maliyet ve işletme gideri, diğer yönden de çamur bertarafı konusundaki katı yönetmelikler nedeniyle bu miktarda çamurun uygun yönetimi bu tesisler için ana sorundur.

Çamur yönetimi arıtma tesislerindeki en zor ve pahalı problemlerden birisidir. Fazla biyolojik çamurun arıtım ve uzaklaştırma maliyeti arıtma tesislerinin toplam maliyetinin %40’ı ve işletim maliyetinin %50'si oluşturabilir.

Dünyada 50 yılı aşkın bir süredir çamur bertarafı ile ilgili çalışmalar yapılırken, ülkemiz bu teknolojileri üretme ve uygulama konusunda geri kalmıştır. %50'lik kısmında kanalizasyon sistemi olmayan ülkemizde AB direktifleri gereğince yapılacak evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ile birlikte önümüzdeki 30 yıl içerisinde arıtma çamur miktarının 3,5 kat artacağı beklenmektedir. Bu nedenler göz önüne alındığında, arıtma çamurlarının ekonomik bertarafı ile alakalı ekonomik teknolojiler üretmek azami önem taşımaktadır. Çamurların bertarafı için stabilizasyon, şartlandırma ve nihai bertaraf için kurutma, yakma kompostlaştırma metodları uygulanmaktadır. Söz konusu proje nihai bertaraftan önce stabilizasyon ve şartlandırma işlemleri için yeni bir teknoloji olma özelliği taşımaktadır. Stabilizasyon için aerobik anaerobik çürütme, kireçle stabilizasyon gibi teknolojiler yaygın kullanılmaktadır. Çamur şartlandırma için ise kimyasallar kullanılmaktadır. Önerilen FENOMAG sisteminde, çamur stabilizasyonu için kimyasal olarak organik maddeyi oksitleyen Fenton Prosesi seçilmiştir. Bu sayede, düşen TOK ve ÇOK değerleri ile çamur tehlikesiz atık olarak depolanabilecek, su tutma özelliği azalan çamur az enerji ile kurutulabilir hale gelecektir. Şartlandırma için önerdiğimiz geri kazanılabilir manyetitle, çamur şartlandırma için kullanılan kimyasal madde miktarı %90 oranında azalacak, katı maddesi daha yüksek çamur oluşacak ve kimyasallardan kaynaklanan ek çamur ortadan kaldırılacaktır.

Projenin Ar-Ge Yönü: Klasik çamur arıtma, stabilizasyon ve şartlandırma metotlarına alternatif ve rakip olabilecek bir çamur bertaraf sistemi geliştirilmiştir.  Bu kapsamda çamur, kimyasal metotlarla klasik sistemlere göre çok daha ekonomik olarak bertaraf edilmektedir.

Proje sonucu olarak, %30 daha az çamur hacmi ve %20’ye kadar fiziksel susuzlaştırmada daha kuru çamur elde edilmiştir. ULUÇEV olarak FenoMag ismini verdiğimiz sistem için patent başvurusu yapılmıştır.


Feno mag